[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
อัตลักษณ์โรงเรียน  
 

วิสัยทัศน์
 
                   ภายในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษาจะน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาการการศึกษา   จนเป็นสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใน ระดับดี ทุกมาตรฐาน
 
พันธกิจ
 
  1) จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม และจัดให้ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย
2) พัฒนาบุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการสอน ตลอดจนลูกจ้างประจำ
3) จัดระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน
4) พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5) จัดระบบงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
6) พัฒนาระบบบริหาร และจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
7) ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างยั่งยืน
8) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 

อักษรย่อ
 
อักษรย่อของโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา  คือ  ข.ศ.
 
 
 ตราสัญญลักษณ์
 

  วงกลมล้อมรอบใบเขวา
ด้านบนเป็นปรัชญา ตรงกลางมีชื่อโรงเรียน
ด้านล่างเป็นคำแปล
 

 ปรัชญา
 
ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ   แปลว่า   บุคคลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา
 
 คำขวัญ
 
เรียนดี มีจรรยา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน
 
 สีประจำโรงเรียน
 
  สีประจำโรงเรียน คือ เหลือง - ดำ
สีเหลือง  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
สีดำ       หมายถึง ความหนักแน่น เข้มแข็ง อดทน 
 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 
 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา มีนามว่า
" พระพุทธมหามุนีศรีศากยทศพลญาณประธานสันติสุข "
 


  

Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50